اگر میخواهید با علائم آلوده شدن رایانه خود به ویروس ها آشناشوید با ما همراه باشید. درستهنگامی که در اوج کار با کامپیوتر یا ابزارهای هوشمند خود هستید متوجه کاهش سرعت ویا از کار افتادن سیستم می‌شوید،در این هنگام تصمیم می‌گیرید آنتی‌ویروس نصب کنید تااز شر ویروس‌ها و بدافزارها رها شوید اما شما تنها نیمی از راه را رفته‌اید چراکه همهمشکل با وجود این نرم‌افزارها قابل شناسایی نیست.تشخیصاینکه سیستم‌های کامپیوتری چگونه به ویروس آلوده می‌شوند و چطور می‌توان با آنها مقابلهکرد یکی از معضلات کار با تجهیزات کامپیوتری امروز است.
آیا میدانید چند نوع بدافزار وجود دارد؟
ویروسها

ویروس‌هااولین دﺳﺘﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب هستند که ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﺑـﻪوﻳﺮوسﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری‌زا،هکانوﻳﺮوس ﻧﺎﻣﻴﺪه میﺷﻮﻧﺪ.آنها درست مانند ویروس‌هایی که به بدن انسان وارد می‌شوند طبیعی‌اند،ﺑﺮای بقا ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎنی که فضای مناسب را برای رشد فراهم کند،اﺣﺘﻴﺎج دارند و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪنﺑـﻪﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﺗﻜﺜﻴﺮ می‌ﺷﻮند.
درست مانندوﻳﺮوسﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ که ﺑﺴﻴﺎر کوچکند،ﻛـﻮچکی، زﻧـﺪﮔﻲ انگلی و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﺮﻳﻊ،ﺧـﻮاص وﻳﺮوسﻫﺎیﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻧﻴﺰ هستند.ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﺮوسﻫـﺎی ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎیی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ وارد ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮمیﺷﻮﻧﺪ.

کرم‌هاﻋﻤﻠﻜﺮداﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ‌وﻳﺮوسﻫﺎﺳﺖ(ورود ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ،آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻜﺜﻴﺮ) اﻣﺎﻛﺮمﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ وﻳﺮوس‌ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی،زﻧﺪﮔﻲ انگلی دارﻧﺪ و ﺑﺪون ﻓﺎﻳﻞﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻬﺮتﻛﺮمﻫﺎدر ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ Ramو ﻛﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮااﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ در Ramﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ می‌ﺷﻮﻧﺪ.
اسب‌هایتروایی
ﻧﺎم اﻳﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺮب از واﻗﻌﻪ تاریخی اﺳﺐ ﺗﺮوا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺐﻫﺎی ﺗﺮاوا ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪونﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ دارﻧﺪ (ﻣﺜﻼ یک ﺑﺎزی ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ علمی) اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺟﺮا، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮده و ﺑﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺣﻤﻠﻪ می‌ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ؛درحالی‌که وﻳﺮوسﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ می‌ﺷﻮﻧﺪ.

بهتر استبدانید شما تنها می‌توانید ۵۰ درصد به نرم‌افزار امنیتی خود اتکا کنید،۵۰ درصد باقی‌ماندهرا باید از هوش و ذکاوت خود مایه بگذارید تا مطمئن شوید که سیستم شما آلوده نیست.حالاما اینجا به شما می گوییم وقتی سیستم تان آلوده به ویروس می شود چه علائمی دارد.

بهترینراه برای تشخیص آلوده بودن سیستم،شناخت علائم آلودگی و وجود بدافزار در سیستم است معمولایک سیستم آلوده یکی یا چند یا حتی همه نشانه‌ها را با هم دارند.این نشانه‌ها عبارتاست از: تغییر یکباره در صفحه اصلی یا موتور جست‌وجوی پیش فرض مرورگر شما،کندی یا فریزشدن مداوم مرورگر،کندی یا سرعت پایین و فریز شدن بی‌دلیل سیستم به شکل کلی،عدم توانباز کردن وب سایت‌های امنیتی یا Microsoft.com. به یک صفحه وب هدایت یا Redirectمی‌شوید که قصد بازدید از آن را نداشته‌اید. نوار ابزار یا Toolbarناخواسته در مرورگر خود مشاهده می‌کنید.نرم‌افزار امنیتی یا فایروالسیستم از کار افتاده و آیکون آن قرمز شده است.

Popupهای غیرمنتظره و ناشناخته حین وب گردی.بالن‌های اخطار در Trayسیستم،استفاده شدید و حداکثری از منابع سیستم به‌ویژه CPU،فعالیت و ارتباط مداوم اینترنت حتی در مواقع بیکاری فعالیت مداوم مودم،پیام‌های خطای غیرمنتظره از سوی ویندوز، اجرای خودکار برخی برنامه‌ها، غیرفعال شدنبرخی امکانات اساسی ویندوز همچون Task Managerیا ویرایشگر رجیستری، نصب خودکار برخی برنامه‌های ناشناخته در سیستم،پس اگر با یک یا چند مورد از این علائم در سیستم خود مواجه هستید، این احتمال وجوددارد که سیستم شما آلوده به بد افزار است و بهترین کار این است که با استفاده از ابزارهایامنیتی خود ویندوز یا سایر ابزارهای امنیتی برای پاکسازی سیستم اقدام کنید و اگر موفقنبودید چاره‌ای جز نصب مجدد سیستم عامل ندارید.
اما همهما این طور فکر می‌کنیم که ویروس‌ها متعلق به نسخه‌های ویندوز هستندکه در سیستم‌هایکامپیوتری دیده می‌شدند؛اما نباید فراموش کنیم که این روزها با کاربرد بیش از پیش مااز گوشی‌های هوشمند اینکه ممکن است این ابزارها هم آلوده به ویروس‌های احتمالی شوندوجود دارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن تمامی مراقبت‌های لازم استفاده از یک آنتی‌ویروسقدرتمند در گوشی یا تبلت هوشمند مهم و در اولویت است؛چراکه امروزه استفاده بیشتری ازوسیله‌هایی مانند:گوشی، تبلت و فبلت انجام دهیم. برای مثال کارهایی مانند ارسال و دریافتایمیل، مدیریت حساب‌های بانکی، اطلاعات شخصی (تصاویر، اطلاعات مخاطبین و…) و اکانت‌هایمدیریتی.