سال 2012 | 224 صفحه | ISBN: 9781118176504 | 38 MB |
معرفی:
کتاب “طراحی در عصر دیجیتال” با آموزش یک روش جدید مشاهده براساس اصول ریاضی و گرافیک کامپیوتری، رویکردی نوآورانه ارائه می دهد که به شما نحوه استفاده از دو طرف مغزتان را جهت خلق آسان تر و دقیق تر طراحی، نشان می دهد.
Wei Xu نویسنده کتاب، همراه با شما ازطریق روش خود قدم برمی دارد که متشکل از اصول و نظریه های علمی برای دریافت تکنیک های دنیای واقعی است که مهارت های طراحی شما را توسعه خواهد بخشید. رویکرد پیشکام XU، یک پایه قوی برای هنرمندان سنتی و CG ارائه می دهد. اگر مشتاق یادگیری نحوه طراحی هستید پس خواندن این کتاب برای شما ضروری است.اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است. "سیسرو"