رئیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: ساعت پایان طرح زوج و فرد از بعد از ظهر روز دوشنبه 29 مهر، یک ساعت کاهش می یابد. به گزارش واحد مرکزی خبر، سرهنگ هادی هاشمی با بیان این که ساعت خاتمه طرح زوج و فرد از ساعت 19 به 18 کاهش پیدا می‌کند:-> افزود: با توجه به این که ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده شده است و زودتر غروب می‌شود؛ بنابراین برای رفاه حال شهروندان این تصمیم اتخاذ شد.


وی گفت: ساعت آغاز طرح زوج و فرد و طرح ترافیک 6 و نیم صبح و ساعت خاتمه طرح ترافیک 17 و ساعت خاتمه طرح زوج و فرد 18 خواهد بود.

رئیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: کاهش ساعت طرح زوج و فرد می‌تواند حداقل نیم ساعت پیک ترافیک را در شب کاهش دهد و در وضع ترافیک تاثیر مثبت خواهد داشت.