درختان میوه و گلهای زینتی را در شب و یا صبح زود آبیاری نمایید.
تلفات آب از بخشهای مختلف گیاه ،باعث میشود که ایجاد شیب نزولی پتانسیل آب بین ریشه و برگ ،عامل اصلی رقابت برای آب بین اندامهای مختلف گیاهی باشد.
البته این شیب نزولی متغییر است چون تلفات آب از بخشهای مختلف گیاه متفاوت است و به همین دلیل کمبود آب در بخشهای مختلف گیاه ،متفاوت است. برای مثال آب مورد نیاز برگهای جوان و میوه ها از برگهای مسن تامین میشود و به همین دلیل وقتی گیاه در معرض تنش قرار میگیرد ،در ابتدا برگهای مسن از بین میروند و یا اینگه در گیاهی مانند گوجه فرنگی،حتی زمانی که برگها پژمرده شده اند ،به رشد و نمو خود ادامه میدهد .
بین برگ و میوه از نظر جذب آب رقابت شدید وجود دارد. به همین دلیل بزرگ شدن میوه ها در ساعاتی که تعرق شدید است، شدیدا کاهش می یابد و برعکس،رشد میوه ها در شب بیشتر از روز است .به همین دلیل توصیهٔ کارشناسان این است که آبیاری درختان میوه و گلهای زینتی در شب و یا صبح زود صورت پذیرد.