شما می توانید یک تماس در حالت انتظار را در یک محدوده مشترک از PBX خود Hold کنید به طوری که هر داخلی دیگری بتواند آن تماس Hold شده را بازیابی کرده و پاسخ دهد. در مرکز تلفن کم ظرفیت پاناسونیک می توانید تا ده تماس را در محدوده پارکینگ تماس ها قرار دهید.

مرجع:
pfrnco