با درود
لطف کنید دوستانی که ساخت آبنمای سیمانی را بلدید برای آموزش من را راهنمایی کنید
با سپاس فراوان